Fokuspunkter

LGBT Danmark er en seksual- og kønspolitisk interesseorganisation, der arbejder for lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og erhvervsmæssige ligestilling på alle niveauer i samfundet. I vores principprogram kan du læse om, hvad vi arbejder for at opnå. På siderne i denne sektion kan du læse mere om de enkelte fokuspunkter i principprogrammet og om LGBT Danmarks konkrete tiltag inden for hvert felt.
To ud af fem LGBT’er skjuler deres orientering eller identitet for kollegerne og chefen. LGBT Danmark arbejder for ligestilling på arbejdsmarkedet. Vi vejleder personer, der udsættes for diskrimination, og hjælper virksomheder med at håndtere spørgsmålet om kønsidentitet og seksuel orientering på arbejdspladsen.

Rundt om i verden forfølges mennesker på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Det driver folk på flugt, og nogle søger asyl, f.eks. i Danmark. Derfor arbejder LGBT Danmark med asyl og integration for bi- og homoseksuelle samt transpersoner.

Bipolitisk udvalg ønsker at informere bredt om, hvad det betyder at være biseksuel/biromantisk og fortæller gerne til dem, der vil lytte (fx uddannelsessteder, arbejdspladser, skoler, journalister m.fl.). Desuden ønsker vi mere specifikt fokus (også) på biseksualitet ved ny, tiltrængt dansk forskning i lgbt-levevilkår.

Arbejdsgruppen er nedsat november 2014 med det formål at igangsætte en bred diskussion i foreningen om en eventuel inklusion af feministiske principper i foreningens arbejde. Output vil blive fremlagt på landsmødet november 2015.

Hadforbrydelser er fysiske, psykiske og verbale overfald, som foretages af personer mod andre, med udgangspunkt i en antagelse eller viden om deres person. LGBT Danmark har sat dagsordenen for en målrettet indsats mod hadforbrydelser.

Handicappolitisk Udvalg arbejder for, at LGBT-personer med funktionsnedsættelse kan leve i overensstemmelse med deres seksuelle orientering og kønsidentitet og gennem ligebehandling sikres lighed og lige muligheder i såvel rettighedsmæssige som sociale henseender.

LGBT Danmark arbejder for styrkelse af LGBT-rettigheder i internationalt regi ved at vidensdele og påvirke meningsdannere på den globale scene. Derudover oplyser vi danske NGO’er om LGBT-rettigheder og driver udviklingsprojekter i det globale Syd.

Menneskerettighederne udgør en slags overordnet ramme for indretningen af vores samfund. LGBT-personer optræder imidlertid yderst sjældent i konventionerne, og derfor kan det være meget vanskeligt at påberåbe sig menneskerettigheder i diskussioner om LGBT-personers rettigheder.

På trods af udviklingen er ældre LGBT-personer stadig en minoritetsgruppe, som overses og usynliggøres, både i den offentlige debat, inden for ældreforskningen og inden for LGBT-subkulturen. Desuden er der også stadig en del tabuisering af og berøringsangst over at tale om ældre og deres seksualitet og særligt ikke-heteroseksuelles seksualitet.

LGBT Danmark arbejder for, at alle på lige vilkår kan henvende sig til sundhedsvæsnet og blive behandlet fordomsfrit og fyldestgørende uanset valg af livsform og seksuel praksis, samt at man kan fortælle åbent og ærligt herom og hermed sikre, at der bliver givet den bedst mulige behandling og vejledning.

Transpersoners rettigheder halter efter andre borgeres. LGBT Danmark kæmper for, at transpersoner får adgang til behandling i sundhedsvæsenet på lige fod med alle andre. Unge skal have mulighed for at få juridisk kønsskifte, og beskyttelseslovene skal opdateres, så de også beskytter transpersoner.